זכויות בניה ואישורים לבניית פרגולה או מחסן בחצר

 

יש לי בית פרטי, האם אני יכול לבנות מחסן?

הקמת המחסן תלויה בראש ובראשונה בקיומן של זכויות בניה בלתי מנוצלות במגרש.
כדי לדעת אם קיימות זכויות יש לפנות למחלקת המידע בעירייה. אם מתברר כי קיימות זכויות כאלה, הרי שלאור הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שאושרה לאחרונה על ידי משרד הפנים, ניתן לעשות זאת במסלול של פטור מהיתר בניה בהתקיים מספר תנאים ובהם:
המחסן עשוי מחומרים קלים, שטחו אינו עולה על 6 מ"ר, גובהו מגיע עד 2.05 מטרים לכל היותר, הוא אינו מחובר לתשתיות והוא ממוקם בעורף הבית.

יש לי בית פרטי, האם אני יכול לבנות פרגולה בחצר?

פרגולה מעץ, ניתן להקימה בעורף או בחזית הבית, על גבי הקרקע או על גג הבית – ובלבד שמדובר במבנה מחומרים קלים ללא קירות, שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה ושהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו.
שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או על רבע משטח הקרקע הלא בנויה או הגג הלא בנוי – הגדול מביניהם.
סככת צל ניתן להקים בעורף או בחזית הבית, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 ק"ג למ"ר.

האם צריך לחכות לאישור הרשות או לבקש בדיעבד?
הפטור מהיתר לא משחרר מעמידה בחוק, בתקנות, בתוכניות העירוניות ובהנחיות המרחביות של הוועד המקומית. ניתן לבדוק באתר האינטרנט של העירייה. ההנחיות עלולות לכלול עוד מגבלות על אלו הקבועות בחוק.
במסלול של פטור מהיתר בניה ובכפוף לעמידה בכל ההוראות, ניתן להקים את המחסן או את הפרגולה ללא קבלת אישור מהרשות. יחד עם זאת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה, יש להודיע לרשות באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר משרד הפנים או באמצעות טופס ידני הנמצא באתר העירייה. להודעה בדבר הקמת פרגולה יש לצרף אישור מהנדס מבנים. אין צורך להודיע על הקמת סככת צל.